Oznamy SBD Sobrance

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

Ďakujeme, že využívate naše služby ako Správcu bytových domov pri správe Vášho bytu. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše právo na súkromie pri zabezpečovaní plnení, dodávok energií a služieb spojených s užívaním Vášho bytu. Zaviedli sme všetky opatrenia potrebné na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktorými disponujeme. Spoločnosť Stavebné bytové družstvo Sobrance zodpovedá za spracovanie Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi platnými pre Slovenskú republiku.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ osobných údajov je povinná informovať podľa čl. 13 a 14 „Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“ (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dotknutú osobu, ktorej osobné údaje spracúva.

V tejto súvislosti, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme predmetné informácie:

Prevádzkovateľ: Stavebné bytové družstvo Sobrance

Tyršova D2/E,

073 01 Sobrance

IČO: 00 689 912

Zapísaný v OR OS Košice I., oddiel: Dr., vložka č.: 921/V

Správca bytových domov

Zapísaný v zozname správcov na MDaV SR, Ev.č.: 0234

 

Účely spracovania osobných údajov:

Obstarávanie služieb a tovaru, ktorými správca bytových domov zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí, spoločných zariadení domu, priľahlého pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, vedenia účtu domu v banke, vymáhanie škody, nedoplatku vo fonde prevádzky údržby a opráv a iných nedoplatkov, iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na základe uzavretej zmluvy o výkone správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytu a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Ďalej účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie plnení súvisiacich s nájmom a užívaním družstevných bytov, evidencia členov družstva a členov ich orgánov v súlade so Stanovami Stavebného bytového družstva Sobrance.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

 

Právny základ pre spracovania osobných údajov:

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov), uzatvorenie, plnenie a správa zmluvy o výkone správy, uzatvorenie, plnenie a správa nájomnej zmluvy, Stanovy Stavebného bytového družstva Sobrance v súlade so zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Rozsah spracovávaných osobných údajov:

Spracovávame osobné údaje v tomto rozsahu: meno a priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, číslo OP/ID-Card, rodinný stav, štátna príslušnosť, počet členov domácnosti, číslo telefónu, e-mail, číslo bankového účtu.

 

Kategória príjemcov:

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje sú zmluvní dodávatelia prevádzkovateľa, Mesto Sobrance, Mestský úrad Sobrance, Okresný úrad Sobrance, advokáti, exekútori, daňový úrad, súdy a orgány činné v trestnom konaní, dražobné spoločnosti, notári, poskytovatelia služieb IT.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, t. j. počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvy do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvy o výkone správy, nájomnej zmluvy, Stanovami Stavebného bytového družstva Sobrance, t. j. po dobu trvania členstva a v súlade s dobou nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

  • na opravu týchto osobných údajov,

  • na vymazanie týchto osobných údajov,

  • na obmedzenie spracúvania týchto osobných údajov,

  • namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov,

  • na prenosnosť týchto osobných údajov,

  • odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania),

  • podať sťažnosť dozornému orgánu na Úrad na ochranu osobných údajov.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Image
logo
Stavebné bytové družstvo Sobrance
Tyršova D2/E (287/46)
Sobrance 073 01 Slovakia

Kontakt

+421 566 524 030
+421 948 227 020
sbdso(zavináč)minet.sk
logo

Identifikátor

IČO: 00 689 912
IČDPH: SK2020752591
Banka VÚB a.s. Bratislava,
pobočka Sobrance
logo

Sociálne siete

Nasleduj nás:

Income Tax Planning

    View Service